ตอนที่23 แบรนด์ที่ดีจะต้อง อย่าให้ชื่อแบรนด์ของคุณกระจัดกระจาย

ตอนที่23

 

ต่างอย่างไรกันบทก่อนหน้านี้ว่าอย่าให้แบรนด์แคบจนเกินไป

มันคนละเรื่องกันครับ

ตอนที่23           

ถ้าให้เลือกระหว่างเพชร 7 เม็ด น้ำหนักเม็ดละ 1 กะรัต กับ 1 เม็ด น้ำหนัก 7 กะรัต แทบทุกคนคงตอบว่า 1 เม็ด น้ำหนัก 7 กะรัต เพราะว่าแพงกว่า สังเกตไหมว่า เราซื้อปลาตัวใหญ่ น้ำหนัก เท่าปลาตัวเล็ก 3 ตัว ปลาตัวใหญ่จะแพงกว่า ฉันใดก็ฉันนั้น เพชรเม็ดเดียว 7 กะรัต คือพลังที่ทำให้สาวๆ อยากได้ ถ้าเม็ดเล็กๆ มันกระจัดกระจาย ลูกองุ่นที่อยู่เป็นพวงเดียวกันขายแพงกว่า องุ่นที่หลุดจากพวง อยู่กระจัดกระจาย เป็นเศษ เขาจะขายถูกกว่า ทั้งที่น้ำหนักเท่ากันเพราะว่าคุณค่าแตกต่างกัน

ผมให้ดูตัวอย่างลูกค้ารายหนึ่ง ก่อนหน้านี้เขามี 4 บริษัท วีเอ็นเอส เอสวัน เอสซีพี และลาภสูง แต่ละบริษัททำธุรกิจที่แตกต่างกัน ชื่อบริษัททั้ง 4 กระจัดกระจายกันทั้งหมด เปรียบเหมือน เพชรที่กระจายกันอยู่ สุดท้ายแล้ว ผมรวบแบรนด์เขาเป็น เอสวัน กรุ๊ป และใช้เอสวันนำหน้า แต่ละบริษัทเปลี่ยนชื่อใหม่

การรวมบริษัทย่อยที่กระจัดกระจายเป็นหนึ่งเดียว ไปในทิศทางของแบรนด์เดียว สามารถสร้างภาพลักษณ์และภาพพจน์ ในสายตาของลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น ต่างคนก็ต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในแง่ของการจดจำชื่อด้วย

หลักของการตั้งชื่อต้องไม่กระจาย

How did the previous chapter say that the brand was not too narrow?

It’s a different story.

If you choose between 7 diamonds, 1 carat weight and 1 7 carat weight, almost everyone would say that 1 tablet weighs 7 carats because it is more expensive. Do you know that we buy a large fish as much as 3 small fish, big fish? Will be more expensive So A single 7 carat diamond is the power that makes a girl want. If the grain is scattered The grapes that are in the same bunch sell more expensive. Grapes that fall out of the bunch Being scattered as debris, he will sell cheaper Both at the same weight because of different values

I gave a preview of one customer. Previously, he had 4 companies, VNS, One SCP and High Fortune. Each company did different business. All 4 company names are all scattered like diamonds that are distributed. Finally, I collect the brand. He is the S-One Group and uses the S-day ahead. Each company changed its new name

The consolidation of the subsidiaries that are dispersed into one. Go in the direction of a single brand Able to create image and image In the eyes of customers more clearly Different people support each other in terms of name recognition.

ตอนที่23

ขอบคุณรูปภาพ : google.com

แนะนำติชม : bamboo-network.com